فیزیک پیش دانشگاهی صوت لوله های صوتی

حجم فایل : 671.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
صوت(لوله های صوتی)
الف) لوله صوتی باز (دوسرباز) n شماره‌ی صوت، شماره‌ی بسامد و یا شماره هماهنگ نامیده می‌شود.
1) در لوله صوتی باز داریم: 1-تعداد شکم = تعداد گره =n
اگر باشد، خواهد بود که فرکانس هماهنگ اصلی نام دارد.
3) می‌باشد. یعنی لوله‌ی صوتی باز تمام مضارب زوج و فرد فرکانس اصلی را تولید می‌کند.
4) از تفاضل دو فرکانس متوالی در لوله صوتی باز، فرکانس صوت اصلی به‌دست می‌آید و به‌طور کلی می‌توان گفت: ب) لوله صوتی بسته (یک سر باز و یک سر بسته) مهم: n شماره‌ی صوت (بسامد) می‌باشد.
شماره هماهنگ نام دارد.
1) در لوله صوتی بسته داریم: تعداد شکم = تعداد گره =n
اگر باشد، خواهد بود که فرکانس هماهنگ اصلی نام دارد.
3) می‌باشد. یعنی در لوله صوتی بسته مضارب فرد فرکانس هماهنگ اصلی تولید می‌شود.
4) از تفاضل دو فرکانس هماهنگ متوالی در لوله صوتی بسته، به‌دست می‌آید و به‌طور کلی می‌توان نوشت:- طول لوله صوتی بسته‌ای 40 سانتی‌متر و سرعت انتشار صوت در هوای درون آن 320 متر بر ثانیه است. بسامد هماهنگ سوم صوت اصلی آن چند هرتز است؟
1) 120 2) 600 3) 750 4) 900 - کدام گزینه می‌تواند دو فرکانس متوالی در لوله‌ی بسته‌ای باشد؟
1) 220 و 330
2) 150 و 180
3) 330 و 550
4) 80 و 100 در شکل مقابل لوله‌ی صوتی با صدای یک دیاپازون به تشدید درآمده است. طول لوله‌ی صوتی یک انتها بسته‌ای چند سانتی‌متر باشد تا آن هم در همان محل به تشدید درآید و در طول آن نیز 3 شکم تشکیل شود؟ این صدا هماهنگ چندم صوت اصلی آن لوله‌ی بسته است؟ (سراسرسی ریاضی ـ 89)
1) 30 و پنجم
2) 75 و پنجم
3) 30 و سوم
4) 75 و سوم بسامد صوت اصلی لوله‌ی صوتی بسته‌ای f است. آن را از وسط بریده و به دو لوله‌ی هم‌طول باز و بسته تبدیل می‌کنیم. اگر صوت اصلی آن‌ها به‌ترتیب و باشد، کدام رابطه صحیح است؟
1)
2)
3)
4) هوای درون یک لوله ی صوتی یک انتها باز به طول توسط یک منبع صوتی به تشدید درآمده و طول موج صوت حاصله در آن است بیشترین طول از لوله را که می توان برید و کنار گذاشت تا در هوای درون لوله ی صوتی یک انتها باز جدید با همان منبع تشدید ایجاد شود چند برابر است؟

1) 2) 3) 4) نکته
اگر مطابق شکل لوله‌ای درون آب قرار گیرد و آرام آرام آن را بالا بیاوریم. در بعضی حالات دیاپازون ...